Liên hệ ngay
0986.993.748-0463.281.789

Để khắc phục tình trạng này, mỗi doanh nghiệp áp dụng một cách riêng. Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự của Công ty Kềm Nghĩa cho biết: “Nhìn chung, nếu nắm vững quy trình thì các cán bộ, nhân viên sẽ dễ làm việc với nhau. Vì vậy, chúng tôi đặt ra yêu cầu là nhân viên không chỉ biết quy trình làm việc ở bộ phận họ làm việc mà còn phải nắm được quy trình chung của cả công ty”. 

Để khắc phục tình trạng này, mỗi doanh nghiệp áp dụng một cách riêng. Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự của Công ty Kềm Nghĩa cho biết: “Nhìn chung, nếu nắm vững quy trình thì các cán bộ, nhân viên sẽ dễ làm việc với nhau. Vì vậy, chúng tôi đặt ra yêu cầu là nhân viên không chỉ biết quy trình làm việc ở bộ phận họ làm việc mà còn phải nắm được quy trình chung của cả công ty”. Để khắc phục tình trạng này, mỗi doanh nghiệp áp dụng một cách riêng. Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự của Công ty Kềm Nghĩa cho biết: “Nhìn chung, nếu nắm vững quy trình thì các cán bộ, nhân viên sẽ dễ làm việc với nhau. Vì vậy, chúng tôi đặt ra yêu cầu là nhân viên không chỉ biết quy trình làm việc ở bộ phận họ làm việc mà còn phải nắm được quy trình chung của cả công ty”. 
Đối tác